Meest gestelde vragen

Mogelijke redenen van bezwaar?

 

Ik heb wel een parkeerrecht gekocht
Handhaving geschiedt digitaal via een scan-voertuig. Het aangeschafte parkeerrecht (ticket) is gekoppeld aan uw kenteken. In geval dat het ingevoerde kenteken niet overeenkomt met het kenteken van het geparkeerde voertuig leidt dit tot een naheffingsaanslag. Het bezwaar hierop is in de basis ongegrond. Indien u voldoende bewijs kan overleggen waaruit blijkt dat het om een misverstand gaat kan uw bezwaarschrift gegrond worden verklaard.

 

Ik heb me aangemeld via een belparkeerapp
Handhaving geschiedt digitaal via een scan-voertuig. Het parkeerrecht dat na aanmelden via de belparkeerapp start is gekoppeld aan uw kenteken. In geval dat het aangemelde kenteken niet overeenkomt met het kenteken van het geparkeerde voertuig leidt dit tot een naheffingsaanslag. Het bezwaar hierop is in de basis ongegrond. Indien u voldoende bewijs kan overleggen waaruit blijkt dat het om een misverstand gaat kan uw bezwaarschrift gegrond worden verklaard.

 

In- of uitstappen van personen
Om personen te laten in- of uitstappen mag een voertuig even stilstaan zonder dat dit direct parkeren is. Onder in- en uitstappen wordt echter alleen de daadwerkelijke handeling  van in- en uitstappen bedoeld. Voor het korte tijd parkeren om op personen te wachten dient gezien te worden als parkeren. Hiervoor dient wel parkeerbelasting te worden betaald, ook als u zelf gewoon in de auto zit. Als bij controle geen mensen gezien zijn die in- of uitstappen heeft het dus geen zin om bezwaar in te dienen.

 

Ik was maar even weg
Ook als u maar heel even geparkeerd staat dient u hiervoor parkeerbelasting te betalen. Het heeft dus weinig zin om bezwaar in te dienen als u geen parkeerbelasting heeft voldaan. Parkeerbelasting dient meteen na het parkeren van het voertuig te worden betaald, ook als u maar kort parkeert.

 

Ik was aan het laden en lossen
Voor laden- en lossen geldt in principe hetzelfde als voor het in- en uitstappen van personen. Indien dit niet zichtbaar gebeurt, en er geen activiteiten zijn die op laden- en lossen duiden, is de opgelegde naheffingsaanslag gegrond. Indienen van een bezwaarschrift heeft dan geen zin.

 

Ik wilde wel een parkeerrecht aanschaffen maar had alleen contant geld
Dat u niet beschikt over het juiste betaalmiddel is geen reden voor bezwaar. De naheffingsaanslag is terecht opgelegd. In een gebied waar betaald parkeren geldt is het derhalve raadzaam om te beschikken over de juiste betaalmiddelen. Bezwaar indienen heeft geen zin. U had nog kunnen uitwijken naar een parkeergarage indien u alleen contant wenst te betalen.

 

Ik was een parkeerrecht aan het kopen
Handhaving vindt digitaal plaats. De tijd tussen 2 scans/bevragingen houdt rekening met de tijd die nodig is om een parkeerrecht aan te schaffen. In principe is de naheffingsaanslag gegrond en heeft het geen zin om bezwaar in te dienen. In uitzonderlijke gevallen heeft het zin om bezwaar in te dienen indien u een naheffingsaanslag heeft ontvangen terwijl u bezig was om een kaartje te kopen.

 

Ik wist niet dat betaald moet worden
Ik wist niet dat er betaald diende te worden is geen reden voor een gegrond bezwaar. De gemeente Delft heeft in haar parkeer(belasting)verordening en aanwijzingsbesluit duidelijk omschreven op welke plaatsen er parkeerbelasting dient te worden voldaan. Dit is gepubliceerd en openbaar. Daarnaast staan er borden en ticketautomaten op straat die duidelijk aangeven dat er betaald dient te worden.

 

De automaat was defect
Een defecte automaat is geen reden voor een gegrond bezwaar. In de jurisprudentie is bepaald dat wanneer een automaat defect is, bij een andere automaat betaald dient te worden. Dit staat ook vermeld op de parkeerautomaat. Ook in een dergelijk geval heeft het geen zin om bezwaar in te dienen.

 

Ik ben niet in Delft geweest
Handhaving vindt geautomatiseerd plaats. Het is derhalve aannemelijk dat uw kenteken aanwezig was tijdens de handhaving ronde. Het gaat in dit geval over de vraag of uw kenteken (auto) op het tijdstip geparkeerd stond in Delft en niet of u zelf in Delft bent geweest. Het kan zijn dat een ander uw auto heeft gebruikt die dag. Betwist u alsnog dat u in Delft bent geweest dien dan een bezwaar in.

 

De auto was verhuurd op het tijdstip van de naheffingsaanslag
Indien u een ondertekend huurcontract, inclusief NAW gegeven huurder, kunt overleggen heeft het zin om bezwaar in te dienen. In de wet is bepaald dat indien een aangegane huurovereenkomst (max. 3 maanden aaneensluitende periode) wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van de naheffingsaanslag de huurder van het voertuig was, de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 

Ik ben het niet eens met de hoogte van het bedrag van de naheffingsaanslag
De hoogte van de naheffingsaanslag is gebaseerd op een artikel uit de gemeentewet en vastgelegd in de Parkeer(belasting) Verordening. Het heeft geen zin om bezwaar te maken tegen de hoogte van de naheffingsaanslag.